GEBRUIKSVOORWAARDEN

InnoMeer

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van InnoMeer. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert of daarvoor verantwoordelijk is.

1.2 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Ticketshop.

1.3 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot sportieve activiteiten, festiviteiten, voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

1.4 Overeenkomst: het moment dat de gebruiker die in de Ticketshop zijn tickets akkoord gaat met de algemene voorwaarden en via een betaling zijn Ticket(s) aanschaft voor een Evenement van Evenementhouder.

1.5 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.6 Ticket: toegangsbewijs van een door de Opdrachtgever of namens de Opdrachtgever georganiseerd Evenement en die de Gebruiker gekocht heeft via de Ticketshop. 1.8 Ticketshop: de dienst van InnoMeer die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij de Opdrachtgevers. 1.9 InnoMeer: de besloten vennootschap InnoMeer B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Graanland 30, 9205 EE te Drachten

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketshop maakt.

2.2 De door InnoMeer opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

2.4 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website of in te zien op locatie. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op de website of locatie te lezen zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van een Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Gebruik van de Ticketshop

3.1 De Ticketshop biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenementhouder een Ticket aan te schaffen. InnoMeer verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementhouder. InnoMeer handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenhouder geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Ticketshop.

3.2 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de Ticketshop. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

3.3 Indien de Gebruiker met behulp van de Ticketshop een Ticket heeft aangeschaft bij een Evenementhouder ontvangt de Gebruiker na maximaal 30 minuten een bevestiging van het feit dat hij het Ticket kan downloaden via het door hem opgegeven e-mailadres.

3.4 Indien er met betrekking tot de werking van de Ticketshop problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met InnoMeer via support@innomeer.nl .

3.5 InnoMeer wijst Gebruiker er op dat de Ticketshop betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien de Ticketshop geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de Ticketshop direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.6 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementhouder en niet van InnoMeer. InnoMeer heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. InnoMeer accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Organisators. Tevens accepteert InnoMeer geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

3.7 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door InnoMeer wordt geaccepteerd.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Ticketshop alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in de Ticketshop op het moment van gebruik (“as is”). InnoMeer sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Ticketshop.

4.2 Gebruiker vrijwaart InnoMeer voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Ticketshop verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Ticketshop (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Ticketshop beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de Ticketshop monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Evenementhouder bepaalde prijzen zoals vermeld in de Ticketshop.

5.2 De prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

5.3 InnoMeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij InnoMeer Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt InnoMeer geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst InnoMeer naar de Evenementhouder als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

Artikel 6 Onderbreking Ticketshop

6.1 InnoMeer garandeert niet dat de Ticketshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. InnoMeer is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketshop.

6.2 InnoMeer is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de Ticketshop (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Ticketshop.

6.3 InnoMeer is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketshop aan te brengen.

Artikel 7 Privacy

7.1 Tijdens het gebruik van de Ticketshop, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan InnoMeer verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving wordenopgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij InnoMeer hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 InnoMeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de Ticketshop dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

8.2 Gebruiker vrijwaart InnoMeer voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Ticketshop en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

8.3 InnoMeer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Gebruiker ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

Artikel 9 Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering

9.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketshop mogelijk.

9.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

9.3 De door Ticketshop voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

9.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft het InnoMeer het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketshop direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien: a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen; b. Gebruiker naar mening van InnoMeer, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien InnoMeer anderszins onregelmatigheden constateert.